همین حالا بسته سی روز تا پیروزی را خریداری کنید تا علاوه بر تخفیف ویژه ؛ یک هدیه ویژه از بارسا دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

30 روز

وب سایت آموزشی، تخصصی 30 روز

افتخارات و تاییدیه ها

خانه افتخارات و تاییدیه هامجوز وزارت ارشاد

مجوز وزارت ارشاد

قسمت اول ( تو شاهزاده آفریده شدی )

پروانه نمایش:

154/95-137315

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت دوم ( باور )

قسمت دوم:

پروانه نمایش:

154/95-137318

موضوع : آموزشی 
صاحب امتیاز : انتشارات بارسا 

 

قسمت سوم ( هدف )

قسمت سوم:

پروانه نمایش:

154/95-105082

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا 

 

قسمت چهارم ( کافی هستم )

 پروانه نمایش:

154/95-104972

موضوع : آموزشی 
صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت پنجم ( وزنه 1 )

 پروانه نمایش:

154/95-137288

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت ششم (وزنه 2 )

 پروانه نمایش:

154/95-137288

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت هفتم ( دیگران )

 پروانه نمایش:

154/95-104848

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت هشتم ( دیشب ، دیروز )

 پروانه نمایش:

154/95-105090

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت نهم ( عامل )

 پروانه نمایش:

154/95-104835

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت دهم ( مدیریت زمان )

 پروانه نمایش:

154/95-137304

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا

 

قسمت یازدهم (جمع بندی1)

 پروانه نمایش:

154/95-137295

موضوع : آموزشی 

صاحب امتیاز : انتشارات بارسا